0
0

Ech hätt zwou Froen zur Lëtzebuerger Schreifweis a géif mech freeën, wann Dir mir weiderhëllefe kéint:

1) Ass festgeluecht, wéini e Bindestréch am Singulier geschriwwe gëtt?
z.B. e Rond-point oder e Rond point?

2) Ass festgeluecht, wéini en „C“ a wéini en „K“ geschriwwe gëtt?
LOD: eng Konditioun, mee… eng Confirmatioun, eng Configuratioun

Ech soen Iech villmools Merci am Viraus a wënschen Iech schéi Feierdeeg!

0
0

Merci fir Är Fro. Am Prinzip heescht et an eiser Orthographie, dass ee Friemwierder prinzipiell déi Schreifweis loosse soll, déi se aus „hirer“ Sprooch matbréngen (woubäi sech awer och d’Fro no der Definitioun vu Friemwuert an integréiertem Wuert stellt, mee dat ass fir eng aner Kéier).

Mam Bindestréch ass et sou, dass ëmmer dann ee gesat gëtt, wann en och am Franséische steet wéi bei Rond-point oder Rendez-vous. Dann hu mer fir d’Lëtzebuergescht nach Spezialfäll, wou de Bindestréch fir de Pluriel oder e Kompositum geholl gëtt (Point-de-vuen, Rond-points-Schëld).

Och beim <c> a beim <k> ass d’Fro, vu wou d’Wuert kënnt. Vill vun deene Wierder, déi Dir genannt hutt, hunn e parallelt Wuert am Franséischen an am Däitschen, sou dass et hei variabel ass, wéi ee Buschtaf dass een hëlt. Dofir kéint een am Prinzip déi zwou Formen huelen: Actioun/Aktioun, Conditioun/Konditioun, asw.

Et ginn och Wierder, wou d’Betounung en Indice op d’Schreifweis gëtt, wéi bei <Fonctioun> an <Funktioun>. Hei hänkt et dovunner of, ob déi éischt Silb mam franséischen Nasal ausgeschwat gëtt oder net an deementspriechend huelen ech <c> oder <k>.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.