0
0

Ech sinn Enseignant am Lycée an do héiert een natierlech ëmmer erëm eng Rei nei Ausdréck déi d’Schüler benotzen. Vill vun de Jongen (och vun de Meedercher ?) soe fir e Meedchen eng GAUS (pl. Gausen ?). Weess ee méi iwwert dëst Wuert : wou kennt et hier, asw. ? Merci fir d’Hëllef.

Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.