0
0

Vill Apprenantë fannen deen Ausdrock sonnerbar – mierken e sech awer aus deem Grond ganz gutt:
Mee vu wou kënnt eigentlech eisen Ausdrock „Kaffi (drénken)“, dee jo beispillsweis am Däitschen, ënnert engem ganz anere Wuert, als „Frühstück“/“frühstücken“ bekannt ass? Zanter wéini ass deen Ausdrock zu Lëtzebuerg beluecht?
Gëtt et Analoges an enger anerer Sprooch? Oder gouf et „deemols“ just Kaffi beim Kaffi?

Am Dictionnaire vum „Linden“ ginn och d’Wierder „(Muer(g)es)Zopp“ a „Muer(g)eniessen“ ernimmt, an alle béid mat „Frühstück“ iwwersat, dës schéngen awer och schonn deemols relativ seelen am Gebrauch gewiecht ze sinn. Sinn dës Ausdréck méi al wéi „Kaffi (drénken)“?

Many learners wonder about this expression – but find it easier to memorize it for this very reason:
What is the origin of the expression „Kaffi (drénken)“ for breakfast?
What is the first documented occurrence of this expression? Did people have only coffee for breakfast „in those days“?

  • Ashwin Jean Schumann asked 6 Jahren ago
  • last edited 6 Jahren ago
0
0

Op alle Fall kënnt ‚Kaffi drénken‘ schonn am Hämmelsmarsch vum Michel Lentz vir:

An d’Kanner loossen hire Kaffi ston
Fir deene schéinen Hämmel nozegon
Wou d’Musek as, déi spillt sou lëschteg d’Gaassen an,
Fir bei all grouss Hären an der Stad hir Ronn ze man,
Hir Ronn ze man.

Vu dass et hei ëm Kanner geet, kann een dovun ausgoen, dass schonn deemols am 19. Jh. d’Moolzecht an net d’Gedrénks gemengt war.

De Fernand Fehlen (Merci!) huet intuitiv eng Verbindung mam Hollänneschen an d’Spill bruecht, an dat schéngt effektiv den Ursprong oder op d’mannst eng gemeinsam Linn ze sinn. Am Woordenboek der Nederlandsche Taal fënnt een nämlech och den Hiweis drop, dass d’Gedrénks och eleng fir d’Moolzecht ka stoen.

Koffie drinken,

1°. in het algemeen; soms (eig. minder juist) als koppeling aaneengeschreven
2°. In ‚t bijzonder bij dien dagelijkschen maaltijd waarbij het gewoonte is dezen drank te schenken, in N.-Nederl. meestal den broodmaaltijd omstreeks het middaguur, in Z.-Nederl. het ontbijt en veelal ook den tusschenmaaltijd in den namiddag. Gewoonlijk wordt dan, althans tegenwoordig, meer aan het gebruiken van dien maaltijd gedacht dan aan ‚t eigenlijke drinken van den drank koffie; de verbinding wordt dan ook vervolgens vaak gebezigd voor: den bewusten maaltijd nuttigen, zelfs indien er geen koffie geschonken wordt, en men beschouwt ze dikwijls als koppeling en schrijft ze aaneen. (Of deze bet. in het eerste citaat bedoeld is, staat niet vast.)

Entstanen ass also de Kaffi an där Bedeitung duerch eng sou g. ‚Metonymie‘, an där een Element fir méi steet.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.