0
0

Well ech mech fir Päiperleken interesséieren, ass et mer opgefall, dass ech keen eenzege Päiperlek kéint op Lëtzebuergesch bezeechnen. Gëtt et keng lëtzebuergesch Nimm fir Päiperleken, hunn ech mech scho gefrot. Ech hunn e Buch „Luxemburger Pflanzennamen“, zesummegestallt vum Henri Klees (Institut Grand-Ducal). Eppes ähnleches wäert et wull net fir Päiperleke ginn. Vläicht kënnt Dir mir eng Quell nennen, wou ech eppes iwwert den Thema Päiperleksnimm op Lëtzebuergesch ka liesen. Et kënnt mer op alle Fall komesch vir, dass et keen eenzege lëtzebuergesche Päiperleksnumm sollt ginn.

 

0
0

D‘Luxemburger Wörterbuch (1950-1977) zielt eng Rei Päiperleksaarten op: Waasserjoffer, Kabesfrësser asw. Dir kënnt z.B. no ‚Schmetterling‘ als ‚Wörterbuchtext‘ sichen, da fannt Der schonn eng Rëtsch:

http://engelmann.uni.lu:8080/portal/WBB2009/LWB/call_wbgui_py_from_form?textpattern=schmetterling

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.