0
0
  1. Ech inviteieren hir.
  2. Ech inviteieren Si

Oder

  1. Ech telefoneieren hir
  2. Ech telefoneieren Si

Weini gebraucht een hir /Si? Get et dofir eng Regel?

 

Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.