0
0

Dës Riedensaart gehéiert an eng ganz Rei vun Expressiounen, mat deenen ee probéiert, ’nimools‘ ze soen, andeems een eng onméiglech, sënnlos oder Nonsense-Konditioun formuléiert. Dacks kënnt dat a Verbindung mam Päifenneijoerschdag vir. Iwwersat an d’Däitscht wier dat ongeféier ‚am Lakritz-Tag, wenn die Schnecken wild umherrennen‘. De Mokuch am Wuert Mokuchsdag gëtt am Schwätzen dacks – an sou och an Ärer Fro – op Moku(sdag) reduzéiert an d’Bedeitung dt. ‚Lakritz‘ méiglecherweis net erkannt. Och dat dréit zur Onverständlechkeet vun der Expressioun bäi.

D’Expressioun ass an den Dictionnairë WLM, LWB an LOD beluecht:

WLM:

beselen vn., das flüchtige, ziellose Laufen des von den Fliegen geplagten Viehes, auch übh. laufen, fliehen. […] — wann d Schlékebeselen, niemals.

LWB:

Päifen- (Päipel) neijoeschdag, wann d’Schleke b. («niemals» — auch: wann d’Vullen (d’Fräschen) nei Eesch (Schwänz) kréien, dafür im Osten:wann d’Schleken iwer d’Broach bëselen; (ëm) Päifenneijoerschdaag, wann d’Schleke bëselen an d’Vullen nei Ääsch kréien

LOD:

Mukuchsdag ‚Sankt-Nimmerleins-Tag‘

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.