Colloque vum Labo fir lëtzebuergesch Sprooch- a Literaturwëssenschaft (Summersemester 2012)

Summersemester 2012, dënschdes 16h00, um Campus Walfer, Gebai X, Sall 2.33 06.03.2012 Anne-Marie MILLIM Technology, Literature, and the Press 1900-1940 20.03.2012 Fabienne COLLIGNON Luxembourgish Science Fiction 27.03.2012 André DUEBBERS Presentatioun vum Projet „De Stellewäert vum Lëtzebuergeschen an der Lëtzebuerger Medielandschaft am Kontext vun enger multilingualer Gesellschaft“ 10.04.2012 W. Amaru FLORES FLORES (Syntaktische) Besonderheiten des Luxemburger…

Ganzen Artikel