Aschreiwungen an d’Lëtzebuergesch-Formatioune vun elo u méiglech

Och an dësem Semester bitt de Laboratoire fir lëtzebuergesch Sprooch- a Literaturwëssenschaft erëm seng zwou Formatiounen un: Master académique en langues, cultures et médias – Lëtzebuerger Studien (http://malux.uni.lu) Formation continue ‚Lëtzebuerger Sprooch a Kultur‘ (http://laf.uni.lu) D’Aschreiwung ass op vum 1. Juni bis 1. September 2012 . All relevant Infoe fënnt een op den Internetsitte vun…

Ganzen Artikel