Colloque vun der Luxemburgistik – Summersemester 2023

Och am Summersemester 2023 gëtt de Colloque vun der Luxemburgistik am hybride Format ugebueden, op der Plaz, um Campus Belval am Konferenzsall „Aquarium“ um zweete Stack vun der Maison des Sciences humaines, an online iwwer Webex: https://unilu.webex.com/unilu/j.php?MTID=mdc5a2b9480339e2c448a31a08268fa1f De Colloque steet am Katalog vun den IFEN-Formatiounen (Code : D1-d-16): https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=283128 D’Attestatioune ginn zum Schluss vum Semester…

Ganzen Artikel