Colloque vun der Luxemburgistik – Summersemester 2023

Och am Summersemester 2023 gëtt de Colloque vun der Luxemburgistik am hybride Format ugebueden, op der Plaz, um Campus Belval am Konferenzsall „Aquarium“ um zweete Stack vun der Maison des Sciences humaines, an online iwwer Webex: https://unilu.webex.com/unilu/j.php?MTID=mdc5a2b9480339e2c448a31a08268fa1f De Colloque steet am Katalog vun den IFEN-Formatiounen (Code : D1-d-16): https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=283128 D’Attestatioune ginn zum Schluss vum Semester…

Ganzen Artikel

Colloque vun der Luxemburgistik – Wantersemester 2022

Och am Wantersemester 2022 gëtt de Colloque vun der Luxemburgistik am hybride Format ugebueden, op der Plaz, um Campus Belval am Konferenzsall „Aquarium“ um zweete Stack vun der Maison des Sciences humaines, an online iwwer Webex:  https://unilu.webex.com/unilu/j.php?MTID=m941de521ea42a9d5654c80917d0bee48 De Colloque steet am Katalog vun den IFEN-Formatiounen (Code : D1-d-10): https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=281936. D’Attestatioune ginn zum Schluss vum Semester…

Ganzen Artikel

Colloque vun der Luxemburgistik – Summersemester 2022

Och am Summersemester 2022 gëtt de Colloque vun der Luxemburgistik am hybride Format ugebueden, op der Plaz, um Campus Belval am Konferenzsall „Aquarium“ um zweete Stack vun der Maison des Sciences humaines, an online iwwer Webex: https://unilu.webex.com/unilu/j.php?MTID=mb6095091dba1852db040fb26767f4041. De Colloque steet am Katalog vun den IFEN-Formatiounen (Code : D1-d-25): https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=277013. D’Attestatioune ginn zum Schluss vum Semester…

Ganzen Artikel