Minimalpaare zeigen Lernern welche lautlichen Kontraste in einer Sprache entscheidend sind. Daher können Minimalpaare häufig in Übungen eingesetzt werden. In der folgenden Auflistung werden die wichtigsten und verwechslungsanfälligsten Laut-Kontraste berücksichtigt.

/æ:ɪ/ – /ɑɪ/
wäiss (weiß) – Weis (Art/Weise)
Äis (Eis) – eis (uns)
Säit (Seite, Saite) – Seid (Seide)
läit (er/sie/es liegt) – Leit (Leute)

/æ:ɪ/ – /əɪ/
Schäin (Schein) – schéin (schön)
schläissen (entrinden) – schléiss(en) (schließen, Imp. Sg.)
fräi (frei) – fréi (früh)

/ɑɪ/ – /əɪ/
Zeien (Zeuge) – zéien (ziehen)
Schleis (Schleuse) – schléiss(en) (schließen, Imp. Sg.)
Eil (Eule) – Éil (Aal)
Saier (Säure) – séier (schnell)
Steier (Steuer) – Stéier (Stier)
Gei (Geige) – géi (steil)
Rei (Reihe) – Réi (Reh)
leien (liegen) – léien (lügen)

Beien (Bienen) – béien (biegen)

/ë,ə/- /æ/
kënnen (können) – kennen (kennen)
rënnen (rinnen) – rennen (rennen)
stëllen (stillen) – stellen (stellen)
sëtzen (sitzen) – setzen (stellen)
Enn (Zwiebel) – Enn (Ende)

/e/ – /æ/

schéngen (scheinen) – Schengen (Ortsname)
décken (dicker) – Decken (Decke)
dréck(en) (drück) – Dreck (Dreck)
schréck(en) (schreiten) – Schreck (Schrecken)
strécken (stricken) – strecken (bügeln)
Stréck (Strick) – Streck (Strecke)

/æ/ – /a:/
Säck (Säcke) – Sak (Sack)
Engel (Engel) – Aangel (Angel)
Sätz (Sätze) – Saz (Satz)

/a:/ – /ɑ/
Kap (Mütze) – Kapp (Kopf)
Fal (Falle) – Fall (Fall)
bal (fast) – Ball (Ball)
Trap (Treppe) – Trapp (Herde, Menge)