„Hunneg- = Unneg «Ahn», in den Komp.: -éimchen, -häerchen M.: «Ahnherr» — eis Här(en) an Hunnichhären hoan och schu gesot (unsere Vorfahren haben auch schon gesagt) — besonders bei sehr weit zurückliegenden Vorfahren: méngem Urgrousspapp säin H.; -frächen F.: «Ahnfrau, Urgroßmutter» (bezeichnend ist bei diesen Komp. die bes. Bed. des Diminutivsuffixes; cf. etwa auch Häärchen, Häerchesbauer II/S. 126).“ Aus: LWB II, 192.

D’Wuert Éim (och Im) oder am Diminutiv Éimchen (Imchen) gëtt niewent senger Bedeitung vun dt. ‘Oheim, Väterchen, alter Mann, Jugend-, Haushär, Grousspapp’ benotzt ginn. An dëser Bedeitung ass et och an eiser Zesummesetzung Hunnegéimchen oder Hunneghäerchen gebraucht (vgl. LWB II, 192; LWB I, 255; WLM, 83).

Och an eenzelnen däitschen Dialekter (am Muselfränkeschen an am Pfälzeschen) ass an e puer vereeltsten Zesummesetzungen de Bestanddeel ahnich– (wuel eng Ofleedung vun ahd. ano) iwwerliwwert, ënner anerem an Ahnichmutter oder Ahnichfräuchen (‘Urgroussmamm, Urgrousspapp, Ahnhär’). D’Wuert ass hei awer wéi am Lëtzebuergeschen net méi am aktive Gebrauch an duerch Urgroßvater, -mutter bzw. Ahnherr, -frau ersat ginn (vgl. RheinWB I, 82).

HunnechimchenWLM

Abb.: WLM – Wörterbuch der luxemburgischen Mundart. Luxemburg, Druck M. Huss, 1906


Christine Breckler, Universitéit Lëtzebuerg