Am Kader vun der Datenerhiewung mat der Schnëssen-App wollte mir vun de Participante*ë wëssen, wéi si dat klengt, meeschtens ronn a gëllen, Schmockstéck nennen, dat een an der Regel um Fanger dréit an domat seng Zougehéieregkeet zu engem anere Mënsch weise kann. Dowéinst hate mir e Bild presentéiert a mir wollten de Singulier an de Pluriel héieren, fir doraus verschidde Schlëss zéien ze kënnen. Hei konnte mir an enger éischter Phas vun eiser Auswäertung bei 384 Opname virun allem zwou Saache beim Singulier feststellen: Éischtens sinn d’Variante mam a als Vokal (Rank resp. Rang) mat 70% (250 Opnamen) resp. 21% (76) wäitaus méi verbreet wéi déi mat engem e (Rénk resp. Réng) mat 4,8% (17) resp. 3,9% (14). Zweetens kënnt d’Variant mat der Endung op -g (Rang, Réng) op ganzer 26%. Dat ass virun allem dowéinst interessant, well keng vun dëse g-Varianten am aktuellen LOD oder deenen eeleren Dictionnairë wéi dem Luxemburger Wörterbuch (1950) festgehale sinn.

 

 

Kuckt ee sech d’Verdeelung nom Alter un, fält op, datt et virun allem déi jéngst Participante*ë sinn, déi dës Formen (mat g-Endung) méi dacks gebrauchen. D’Undeeler vun dëse Varianten (Rang/Réng) sinn deemno an deenen aneren Altersgruppe méi niddereg, wéi de folgenden Diagramm weist. Geheit een e Bléck op d’Rank- an d’Rénk-Varianten, stellt ee fest, datt de Rank mat Ausnam vun deene Jéngsten iwwert d’Altergruppen ewech zimlech stabil bleift, de Rénk dogéint awer just an den Altersgruppen iwwer 35 Joer virkënnt.

Op jidde Fall wäert et spannend sinn, d’Verdeelung vun dëse Varianten an deenen nächste Jore weider ze verfollegen an domat ze klären, ob d’Varianten op -g weider zouhuelen. Ob déi genannte g-Endung eventuell op en Afloss vum Däitschen zeréckgeet, bleift dobäi och nach ze klären.

 

 

E kuerze Bléck op de Pluriel huet gewisen, datt d’Participante*ë eis hei verschiddenst Forme genannt hunn: Réng, Rénker, Ranker, Ranken, Rénger, Rénk, Ring, Ränk, Ränker a Räng hu mir an den Opname konnten noweisen. Vun deenen 370 Opnamen, an deene e Pluriel konnt däitlech festgehale ginn, war et allerdéngs nëmmen 27 Mol (7,9%) dovun eng vun deene méi onüübleche Varianten, wärend 92 Prozent (314 Opnamen) vun de Leit op Réng zeréckgegraff hunn. Zesummefaassend bleift nach ze soen, datt Rank – Réng mat Ofstand déi am heefegst gewielte Kombinatioun vu Singulier a Pluriel (67%) ass, dëst viru Rang – Réng (18%), Rénk – Réng (3%) a Réng – Réng (2%). All déi aner sëlleche Kombinatioune komme jeeweils just ganz vereenzelt vir.

Är Commentairen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.