0
0

Wien huet eng Ahnung wou den Äusdrock „eng am Kanelli hun“ hierkennt?

Huet et mat der italienescher Wäingéigend Canelli ze din? Mä wou wier dann do den Zesummenhang?

 

 

 

0
0

Dat misst eng spilleresch Verklengerungsform vum ‚Kanal‘ sinn; déi orthographesch richteg Form ass dowéinst och Kanälli. Vergläicht déi däitsch Entspriechung ‚den Kanal voll haben‘.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.