0
0

Wou kënnt di Riedensaart „Da rabbelt et an der Broutgaass“ (= elo gëtt et Streech“) hier? (Also de sproochgeschichtlechen Ursprong)

0
0

Bei Riedensaarten ass et meeschtens schwéier bis onméiglech, den exakte sproochhistoreschen Ursprong ze rekonstruéieren an ech fäerten, dass et och an dësem Fall esou ass. Et handelt sech ëm eng klassesch Metapher fir e Virgank, eng bewosst vague Ëmschreiwung, well den Adressat warscheinlech souwéisou weess, wat him oder hir bléit. Ze soen, dass et ‚rabbelt‘, geet am Fong duer an dës Beschreiwung kann dann nach weider ornamentéiert ginn, wat an deem Fall mat enger allgemenger Uertsangab ‚an der Broutgaass‘ geschitt, déi et fréier bestëmmt dacks ginn hat. 

Fir dës Interpretatioun schwätzt och, dass et eng Rei Synonymmer gëtt, déi änlech opgebaut sinn (Luxemburger Wörterbuch):

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.