0
0

Et seet een am Sproochgebrauch: en Aarsch wéi en Kasärestack (wann een en decken Hënneschten huet). Mee, wat soll dat sinn –  „Kasärestack“ – wees emol guer net, wéi een dat soll richteg schreiwen.

0
0

Wéi all Sprooch kennt och d’Lëtzebuergescht Expressiounen, déi manner fein an héiflech sinn – an déi hei gehéiert an déi Rubrik. A Riedensaarte ginn dacks Vergläicher gezunn. An deem Fall ass et e Stack vun engem Kasärsgebai (also orthographesch: Kasärestack – oppassen op d’n-Regel matzen am Wuert). Dass sech de militäresch Beräich scho fréi am Lëtzebuergesche weist, huet wahrscheinlech och mat der Festungsgeschicht ze dinn.

D’Expressioun ass scho laang am Lëtzebuergesche beluecht a fënnt sech z.B. am Gangler sengem Dictionnaire (1847).

Kasère’stack, m. (Kasernenstock), wird im gemeinen Leben gebraucht um etwas ungewöhnlich dickes oder breites zu bezeichnen, z. B.: se hoit en Asch wé e‘ Kasère’stack, sie hat einen dicken, breiten Hintern, elle est renforcée sur la culasse, elle a les hanches et le derrière fort larges.

Luxemburger Wörterbuch:

Kasärestack M.: 1) «Gebäudeblock der Kaserne»; 2) übtr.: «etwas ungewöhnlich Dickes oder Breites» (in dieser Bed. noch bei Ga. und Wb. 06) — en as esou breet wéi den Néngsener (Neunhausener) K.; 3)im bes.: «breites Gesäß» — wat huet déi e K. — hal de Mond, soss rabbelt et am K. — bisw. heißt es von einer korpulenten Person kurz: ‚t as e K.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.