0
0

Ech sichen ee Wuert op Lëtzebuergesch, vläicht kënnt dir mir eng Äntwert ginn?

Ech sichen ee lëtzebuergesche Begrëff fir d’Wuert „Nachernte“

 

  • Tom
    • Tom
    • 4 Jahren ago
    Mengt dir vläicht de Grumm?
0
0

Stëmmt! Dat kéint et sinn:

Grumm, Groum (lok. bisw. Gromm) M.: «Grummet» — bei dene wiisst de G. an d’Hee (faule Bauern) — sonst übtr.: de G. as duurch d’Hee gewuess (die jüngere Tochter hat vor der älteren geheiratet — cf. auch sub Gääss: an d’Gääss setzen) — en huet en Aasch wéi e Leilech voll G. (cf. auch d. folg.) — ee Fudder G. as esouvill wäert wéi zwee Fudder Hee — de G. as wéi d’Véierauerbrout, wann een e kritt, dann hëlt een en (die Grummeternte ist häufig durch Regenwetter gefährdet) — vom zweiten Grasschnitt heißt es allgemein: mer gin an de G., mer maache G. — E Gräppche gudde G. as en Äerbel Kléi wäert.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.