0
0

ech kommen „aus“ engem Land, generell a gewéinlech Ausso. Et gëtt natierlech Ausnamen, mat Artikelen…

Awer wéi heescht elo richtëg:

  • aus Lëtzebuerg, aus Lichtenstein, aus Monaco
  • oder vu Lëtzebuerg,   …. wann et ëm d’Land geet?

Natierlech aus der Stad!

Gëtt et do eng Regel?

Merci fir Är Hëllef.

Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.