0
0

D’Luxemburger Wörterbuch huet en Artikel zu de Bedeitungen a Forme vum Wuert „ellen“, allerdéngs vermëssen ech en Indice op d’Origine vun deem Wuert.

Wësst dir, ob dat Wuert eventuell vum Däitschen „elendig“ kënnt resp. mam Wuert „Elend“ Famill ass?

0
0

Effektiv geet ellen op mhd. ellende zeréck mat der ursprénglecher Bedeitung ‚an der Friemd‘. Déi lëtzebuergesch Bedeitung ’net schéin‘ huet sech am Westmëtteldäitschen entwéckelt an ass méi spezifesch wéi z.B. am Standarddäitschen.

Vu senger Form hier gehéiert d’Wuert an dee Grupp vu Wierder, an deenen intervokalesch -nd-, -ld–Konsonanteverbindungen op -n, resp. -l reduzéiert gëtt (vgl. Kand – Kanner, Bild – Biller).

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.