0
0

„zwaffen“ gëtt gebraucht am Sënn vu knätzelen, eppes onuerdentlech, oder op eng sonnerbar Manéier maachen, vu wou kënnt dat Wuert w.e.g.?

Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.