0
0

Op franséisch „le glossaire“, op däitsch „das Glossar“. Eigentlech ginn ech deem Wuert an enger Iwwerschrëft keen Artikel, awer wéi wier deen da richteg? de Glossaire – d’Glossar?

0
0

Ech mengen, dass een hei de Choix huet, an ech géif de Glossaire wielen, well et da bei weider Wierder op -aire passt (Formulaire, Locataire, Notaire, Dictionnaire, Questionnaire etc.). D’Glossar (Neutrum) ass sécher net falsch.

Wéi esou dacks, ass et Beräich mat Variatioun:

  • den Inventaire – den Inventar 

Awer:

  • den Exemplaire – d’Exemplar

 

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.