0
0

Ech froe mech, wou di Expressioun „domm Toz“ hierkënnt?

 

0
0

Dës ofwäertend Bezeechnung fir eng Fra ass Famill mat dt. Tatze. Aus der onsécherer Beweegung, déi domat verbonnen ass, ass déi iwwerdroe Bedeitung ofgeleet ginn; vgl. d‘Rheinische Wörterbuch:

Taze toːts, Pl. -tsən, eine Bildung aus Tatze u. Tāpe, Totsche WMosfrk an der Saar in Saarl-Ensd,SaarbgTrier-StdtBitb-Geichl f.: 
1. Tatze. — 
2. übertr. ungeschicktes, dummes, geschwätziges Weib.

tazen -oː:- schw.: 
1. unsicher tasten. — 
2. übertr. dumm schwätzen. — Abl.: die Tozerei, dat Getoz. Verbr. wie das Subst.

Taz-nickel Saarbg-Wellen m.: verächtl. gedankenloser, unbesonnener Mensch. Taz-plättel Saarbg-Weiten n.: verächtl. dumme, unbeholfene Frauensperson. 

Am Lëtzebuergesche gëtt et laut LWB och déi männlech Bezeechnungen Tozert, Tozbeidel, Toznéckel, TozfoussTozplättel.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.