0
0

Ech betreuen e Kand vu 5 Joer an der Orthophonie den d`Markéierung
bäim Pluriel noch guer net mécht, mais „zwee“ a „zwou“ ennerscheed.
Hien seet z.B. Zwou Int_. Ech froe mech elo, ob d’Ennerscheedung vun
zwou/zwee linguistisch gesinn net vill méi komplex ass wéi bäi méi wéi
enger Saach eng Endung fir de Pluriel drunzehänken? Gett et dozou
Ennersichungen?

Meng zweet Froe bezitt sech op d’Entwecklung vum Pluriel. Wat gëtt
meeschtens fir d’éischt vun de Kanner fir d’Endung verwend: -en oder
-er? Gëtt et eng Hierarchie?

Meng lescht Fro bezéit sech op e Kernvokabular fir d`Lëtzebuergesch.
Wat sinn déi wichteg Nomen, Verben, Adjektiver déi Lëtzebuerger Kanner
ugangs am Wuertschatz opbauen?

Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.