0
0

Et gëtt Hausnimm déi op Lëtzebuergesch sinn an déi sécherlech eng déiwer Bedeitung hunn.

Des Fro bezeit sech op den Hausnumm ‘Eimjes’. Et ass een Numm deen sech op Hausnimm an zwee verschiddenen Dierfer bezeit, also do verwennt guewen.

Wat ass d‘Bedeitung vun dësem Hausnimm. Mat enger sozialer Herkunft, engem Beruff, enger Bewertung? Steet en an Zesummenhang mat dem Wuert ‘eimeg / eimech’  dat an der Medizin verwennt gëtt, an esou eppes wei ‘wond’, ‘unsaubere Wunde’?

0
0

Gudde Mëtteg,

 

Beim Hausnumm ‚Éimjes‚ ass net dovunner aus ze goen dat et vum Adjektiv ‚éimech‚ hir ze leeden ass, dat aus semantesche Grënn. Siichenhaiser gouf et zwar genuch, mee wahrscheinlech net an all Duerf. Och ass mir keent bekannt dat en Numm mat deem Adejektiv huet. Et läit vill méi no dat den Numm vum ale Wuert fir Monni hierzeleeden ass, an zwar Éim oder och Éimchen. Oft huet dat och einfach en eelere Mann bezeechent.

Beim Éim handelt et sech em een erierftent germanescht Wuert (eventuell ze rekonstruéieren als *awa-heima-) an enger Bedeitung ‚déi eeler Persoun déi ee kennt‚. Geduecht dobäi ass oft de Grousspapp oder de Monni. etc. (kuckt hei).

Eist modernt Wuert ‚Monni‘, genau sou wéi houdäitsch ‚Onkel‘, kënnt iwwregens aus dem Franséischen. Am Rénert kënnt der d’Wuert nach (ganzer 54 Mol) an der Form ‚Monnocnk‘ (fir ‚mon oncle‘) fannen.

Mat beschte Gréiss,

 

Sam Mersch

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.